Κατανομή οργανικών θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων κλάδων στην ΠΕ

«Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91- Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85,(ΦΕΚ 167,τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2817/2000 (78Α΄), όπως ισχύει και συμπληρώθηκε με την παρ 4, άρθρο 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/23-02-2018 τ.Α’) Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr