ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ Η ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Απόφαση πιλοτικής δίκης υποχρεώνει το Υπουργείο να τοποθετήσει μεταταγμένους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ86 με μόρια Β/θμιας και όχι Α/θμιας.

Στα πλαίσια της άρνησης του Υπουργείου Παιδείας για το κατά τον ορθό τρόπο επανυπολογισμό των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης των μεταταγμένων συναδέλφων ΟΛΩΝ  των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. κατατέθηκε   πιλοτικά δικόγραφο (αίτηση ακυρώσεως) βασισμένο στη διαφορετικότητα  των διατάξεων, στην διαφορετικότητα των κριτηρίων για την δημιουργία των αντίστοιχων κατηγοριών, ( 10 για την Π.Ε. και 12 για την Δ.Ε. ) και κατ’ επέκταση στον διαφορετικό τρόπο  αποθησαυρισμού των μορίων , ( κάτι που και παλαιότερα είχε επισημάνει η Συντονιστική Επιτροπή Μεταταγμένων με άρθρο της τιτλοφορούμενο ΑΤΥΧΗΣ Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΙΩΝ  ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ –ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ που αναρτήθηκε  στις ιστοσελίδες ), έτσι ώστε  σε περίπτωση θετικής αποφάσεως, όπως στην προκειμένη περίπτωση,   να ανοίξει  ο δρόμος για την δικαστική ικανοποίηση ΟΛΩΝ των συναδέλφων, ΕΦΟΣΟΝ ΗΘΕΛΑΝ να προσφύγουν στα αρμόδια κατά τόπους  Διοικητικά Εφετεία και να ζητήσουν τον ορθό υπολογισμό των μορίων τους αν συνεχίσει το Υπουργείο να αρνείται την καθολική εφαρμογή του επανυπολογιμού των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης .

Σχετικά με την Απόφαση.

Σ’ αυτήν αναφέρεται χαρακτηριστικά :

«Επειδή, ο υπολογισμός των μορίων μετάθεσης των αιτούντων, εκπαιδευτικών ΔΕ, έγινε, όπως ισχυρίζεται η Διοίκηση με την έκθεση απόψεών της προς το Δικαστήριο, βάσει εγκυκλίου οδηγίας και καθ` ερμηνεία του άρθρου 16 παρ.8 εδ.β’ του π.δ.50/1996, σύμφωνα με την οποία μετατράπηκαν τα έως τη μετάταξή τους μόρια συνθηκών διαβίωσης των υπηρετήσεών τους, τα οποία υπολογίσθηκαν σε τόσα όσα προέκυπταν για την πλησιέστερη σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προς τούτο όμως δεν προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις καμία αντιστοιχία μορίων μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι για το κριτήριο συνθηκών διαβίωσης η κατάταξη των σχολικών μονάδων ΠΕ περιλαμβάνει 10 κατηγορίες ενώ της ΔΕ 12 κατηγορίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στον νόμο κατά ειδική διαδικασία (πρόταση αρμοδίων Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, γνώμη συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών κ.λ.π.) και με βάση απαριθμούμενα στο νόμο κριτήρια (πληθυσμός έδρας σχολείων, συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, οργανικότητα των σχολείων, απόσταση από έδρα του νομού, συγκοινωνιακές συνθήκες και υψόμετρο της περιοχής), ούτως ώστε οι κατηγορίες αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους οι εκπαιδευτικοί.

Ενόψει δε αυτής της αναντιστοιχίας των κατηγοριώνη μετατροπή των μορίων όλης της υπηρέτησης των αιτούντων στις σχολικές μονάδες της ΔΕ σε μόρια των πλησιέστερων σχολικών μονάδων της ΠΕ στις περιοχές όπου υπηρέτησαν έως τη μετάταξή τους δεν βρίσκει έρεισμα στις επικαλούμενες από τη Διοίκηση διατάξεις του εδ.β’ του άρθρου 16 του π.δ.50/1996, κατά την έννοια των οποίων, συνεπώς, η μετατροπή των μορίων αφορά το τελευταίο έτος υπηρεσίας των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών στη ΔΕ.

 Επομένως, μη νομίμως κατετάγησαν οι αιτούντες στον πίνακα αιτήσεων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης με λιγότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης από αυτά που συγκέντρωναν από την υπηρέτησή τους στη ΔΕ έως και ένα χρόνο πριν τη μετάταξή τους, όπως βασίμως περί αυτού προβάλλουν με την κρινόμενη αίτηση. Πρέπει δε, γι` αυτό, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες απορρίψεις των από 10.4.2017 ενστάσεων των αιτούντων κατά του 7664/3.4.2017 πίνακα, προκειμένου, μετά από νέο υπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης χωρίς μετατροπή τους σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να καταταγούν οι αιτούντες στον πίνακα με βάση το συνολικό αριθμό μορίων μετάθεσης που θα προκύψει».

Δηλαδή δέχθηκε το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ότι η Διεύθυνση Π.Ε. πρέπει να ακυρώσει τους μέχρι στιγμής υπάρχοντες Πίνακες κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στην απόφαση και να προχωρήσει στην διόρθωση του αθροίσματος των μορίων συνθηκών διαβίωσης ως εξής:

«να υπολογιστεί το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης που είχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πλην του τελευταίου έτους,

συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης του τελευταίου έτους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο να μετατραπεί σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

συν το άθροισμα μορίων συνθηκών διαβίωσης του χρόνου υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τη μετάταξη και μετά και το άθροισμα αυτό να αποτελέσει το σύνολο των μορίων για τη μετάθεση/τοποθέτηση».

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Π.Ε. σύμφωνα με την Απόφαση, αντί του εσφαλμένου αριθμού μορίων συνθηκών διαβίωσης του πίνακαΠΡΕΠΕΙ  να θέσει τα παραπάνω μόρια συνθηκών διαβίωσης ούτως ώστε το σύνολο των μονάδων μετάθεσης να αυξηθεί αντίστοιχα για τον καθένα από τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται σ’ αυτήν (την απόφαση).

Συνάδελφοι,

Καλό είναι ΟΛΟΙ ΑΜΕΣΑ να καταθέσετε ενστάσεις στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας προσβάλλοντας τους πίνακες κατάταξης ως προς τον επανυπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για διόρθωση του πίνακα με τα σωστά μόρια του καθένα. Οι πίνακες μετά την οριστική τοποθέτηση εφόσον δεν προσβληθούν τα αναφερόμενα στον καθένα μόρια έστω και κατ’ ένσταση «θα κλειδώσουν» με τα ήδη αναφερόμενα μόρια και δεν θα μπορούν να προσβληθούν στο μέλλον.

 

Αν όμως κατατεθεί ένσταση, μετά και το αποτέλεσμα αυτής της πιλοτικής δίκης, θα μπορούν, (σε περίπτωση απορρίψεως της ενστάσεως τους ),  να διεκδικήσουν δικαστικά τη διόρθωση των μορίων τους στον Πίνακα κατάταξης και να βελτιώσουν κατ’ αντίστοιχο τρόπο την τοποθέτηση τους σύμφωνα με τα μόρια που θα προκύπτουν κατά τον ορθό υπολογισμό που αποφαίνεται η Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η ένσταση υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο.

Διαβάστε περισσότερα:

https://xenesglosses.eu/2018/06/apofasi-pilotikis-dikis-ypochreonei-ypourgeio-topothetisei-metatagmenous-pe05-pe07-pe86-moria-v-thmias-kai-ochi-thmias/

Αν η κατάθεση ενστάσεων γίνει μαζικά θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο θα γενικεύσει με έγγραφο του τον επανυπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης για ΟΛΟΥΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ .

Με εκτίμηση και συναδελφικά

 εκ μέρους του το Δ.Σ. του APLF DU. 

https://www.aplf.gr