Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε το  έγγραφο εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σπ. Κωνσταντάτος
Τηλέφωνο: 210-3442237

Προς: Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου
info@pasykaga.gr

Αθήνα, 10-10-2018
Αρ. Πρωτ. 169115/Δ2

Θέμα: Απάντηση εγγράφου που αφορά στη συγκρότηση τμημάτων για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 159003/Δ2/25-09-2018 έγγραφο

Απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 8/25-09-2018 επιστολή σας, που αφορά στη συγκρότηση τμημάτων για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο σάς γνωρίζουμε ότι ισχύει η με αρ. πρωτ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υ.Α. (Β΄ 1171).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Δείτε το έγγραφο εδώ