Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτική εκπαίδευση

Δείτε το έγγραφοεδώ

Μαρούσι, 24-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 179329/Ε3

ΘΕΜΑ:
«Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ιδιωτική εκπαίδευση»
ΣΧΕΤ.:
-Το με αριθμ. 2/12405/ΔΕΠ/27-07-2018 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. .
-Το με αριθμ. πρωτ. 8443/08-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά
Το με αριθμ. πρωτ. 4678/27-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 2/59480/ΔΕΠ/25-09-2018 απαντητικό έγγραφο του Γ.Λ.Κ., το οποίο αφορά στη δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.4485/2017 (Α΄114) για ενημέρωσή σας και σύμφωνα με το οποίο:
α) Είναι δυνατή η αναγνώριση προϋπηρεσίας σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης ακόμα και αν έχουν καταργηθεί και
β) Αναγνωρίζεται προϋπηρεσία εκπαιδευτικού που εργάστηκε με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού σε ιδιωτικό σχολείο έχοντας παράλληλα και την ιδιότητα του συνιδιοκτήτη.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε το έγγραφοεδώ