Οδηγίες αξιολόγησης μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης στη 2η Ξένη Γλώσσα

Δείτε τα έγγραφα εδώ και εδώ

 

Αγαπητές/Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών
Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας με την πεποίθηση ότι
απαντούν σε ερωτήματα που θέτουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί γαλλικής και
γερμανικής γλώσσας, και ότι θα βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των
σχετικών κείμενων διατάξεων.
Γενικά περί αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών ανά τετράμηνο δεν γίνεται,
όπως σαφέστατα ορίζεται από τα ως άνω σχετικά (1, 2 και 3) μόνο μέσω των γραπτών
δοκιμασιών (ωριαία γραπτή δοκιμασία τετραμήνου ή/και ολιγόλεπτων
δοκιμασιών/τεστ) αλλά είναι μια διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη από
τον/την εκπαιδευτικό περισσότερα κριτήρια όπως:
 η συνολική συμμετοχή του μαθητή/της μαθήτριας στη μαθησιακή διαδικασία
(συνεργατικότητα, κινητοποίηση, ενδιαφέρον, επιμέλεια, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα κ.α.)
 οι εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, που εκπονεί ο μαθητής/η μαθήτρια στην τάξη
ή στο σπίτι
 οι συνθετικές/διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, που εκπονούνται
στο πλαίσιο του μαθήματος της 2ης ξένης γλώσσας ή στο πλαίσιο
διεπιστημονικής προσέγγισης.
2
Υπό την έννοια αυτή, παρακαλείσθε να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια ώστε να καταστεί σαφές, και στους μαθητές/στις μαθήτριες και στους γονείς-κηδεμόνες τους, ότι η επίδοση (βαθμός τετραμήνου) των μαθητών/μαθητριών δεν εξαρτάται μόνο από την επίδοσή τους στις γραπτές δοκιμασίες (ωριαία και ολιγόλεπτες) αλλά κρίνεται εξίσου και από τα παραπάνω στοιχεία/κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμούμε ότι θα συμβάλλετε τόσο στην αλλαγή της εικόνας ενός εξεταστικοκεντρικού σχολείου όπου οι μαθητές είθισται να λαμβάνουν ως βαθμό επίδοσης τετραμήνου τον βαθμό της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας, όσο και στην ενίσχυση της διαδικασίας της μάθησης και της ενεργούς εμπλοκής των μαθητών/μαθητριών σε αυτή.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ο τρόπος αξιολόγησης μέσω γραπτών δοκιμασιών των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου ορίζεται από το 1ο ως άνω Σχετικό (Π.Δ. 126/2016) και συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία:
Β) Ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ)
Όπως ορίζεται στο σχετικό Π.Δ. (άρθρο 3), οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) πραγματοποιούνται με τους εξής περιορισμούς:
α) δεν υπερβαίνουν τις τρεις (3) ανά μάθημα για κάθε τετράμηνο,
β) διαρκούν το πολύ δέκα (10) λεπτά,
γ) τα ερωτήματα αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο μάθημα και έχουν ελεγχθεί ότι είναι δυνατόν να απαντηθούν εντός του διαθέσιμου χρόνου.
Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι στο μάθημά μας, κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν, εκτός της ικανότητας παραγωγής προφορικού λόγου που αποτελεί διαρκή μαθησιακό επικοινωνιακό στόχο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, και οι υπόλοιπες επικοινωνιακές ικανότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου) καθώς και οι γλωσσικές (λεξιλογικές και γραμματικές), θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) ως εξής:
– ολιγόλεπτο τεστ για την ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου (κατά προτίμηση σε αδίδακτο κείμενο, συναφές όμως ως προς το θεματικό πεδίο και τον κειμενικό τύπο και με λεξιλόγιο σχετικό με κείμενο που διδάχτηκε κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα)
– ολιγόλεπτο τεστ για την ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου (κατά προτίμηση σε αδίδακτο ηχητικό κείμενο, συναφές όμως ως προς το θεματικό πεδίο και με λεξιλόγιο σχετικό με ηχητικό κείμενο που διδάχτηκε κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα)
– ολιγόλεπτο τεστ για την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου (συμπλήρωση ημιτελών κειμένων ή σύνταξη σύντομων κειμένων σχετικών ως προς το θεματικό πεδίο και το κειμενικό είδος με αυτά που διδάχτηκαν κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα).
Ο τύπος των δοκιμασιών των παραπάνω ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών προτείνεται να συνάδει με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του Π.Δ., με τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί από το Ι.Ε.Π. αλλά και τα ενδεικτικά παραδείγματα που έχουν
3
εκπονηθεί τόσο κατά την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ ξγ. όσο και αυτά που θα σας
αποσταλούν προσεχώς.
Γ) Ωριαία γραπτή δοκιμασία
Η ωριαία γραπτή δοκιμασία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ., μπορεί να
είναι προειδοποιημένη εάν έπεται μιας ανακεφαλαίωσης και καλύπτει ευρύτερη
διδακτική ενότητα για την οποία έχουν διατεθεί μέχρι τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες.
Στην ωριαία γραπτή δοκιμασία για το μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας ελέγχονται οι
παρακάτω ικανότητες των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο
17 παρ. 1 του Π.Δ.:
α) Κατανόηση γραπτού λόγου
β) Γλωσσική επίγνωση (λεξιλόγιο και γραμματική)
γ) Κατανόηση προφορικού λόγου
δ) Παραγωγή γραπτού λόγου
Ωστόσο, ενόψει των γραπτών ωριαίων δοκιμασιών τετραμήνου και επειδή
προκύπτουν εύλογα ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο εξέτασης που απαιτείται για τον
έλεγχο των παραπάνω ικανοτήτων, την έκταση και τον αριθμό των επιμέρους
δοκιμασιών και ερωτημάτων (items), το είδος των κειμένων (διδαγμένο-αδίδακτο)
καθώς και την κατανομή της βαθμολογίας ανά δοκιμασία, είναι χρήσιμο να
διευκρινιστεί ότι:
i. Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές, π.χ. κατανομή βαθμολογίας, αριθμός
δοκιμασιών, αριθμός ερωτημάτων (items), αδίδακτα κείμενα, που αναφέρονται
στην παρ. 3 του άρθρου 17 του Π.Δ. 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016) αφορούν στην
περίπτωση των ανακεφαλαιωτικών γραπτών εξετάσεων και όχι στην εκπόνηση
των δοκιμασιών/ερωτήσεων της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας τετραμήνου η
οποία διαρκεί περίπου 40-45 λεπτά. Για τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνου
(ωριαία + ολιγόλεπτες) ισχύουν μόνο όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
17. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τη γραπτή ωριαία δοκιμασία τετραμήνου, η
διαμόρφωση των επιμέρους δοκιμασιών/ερωτήσεων, το πλήθος των
ερωτημάτων (items), τα κείμενα που θα επιλεγούν προς εξέταση καθώς και η
κατανομή της βαθμολογίας ανά δοκιμασία και ικανότητα (κατανόηση γραπτού
λόγου, γλωσσική επίγνωση, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού
λόγου) εναπόκειται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού ανάλογα με το επίπεδο
γλωσσομάθειας των μαθητών του/της καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες του
κάθε τμήματος.
ii. Ωστόσο, για παιδαγωγικούς και διδακτικούς λόγους, αλλά και προκειμένου να
υπάρχει συνάφεια με τους στόχους του μαθήματος όπως ορίζονται από το Ενιαίο
Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες καθώς και εξοικείωση των
μαθητών/μαθητριών με την τυπολογία των εξετάσεων γλωσσομάθειας του Κ.Π.Γ,
συνιστάται η τυπολογία των δοκιμασιών της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας
τετραμήνου να συνάδει με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 3 του Π.Δ. καθώς
και τις οδηγίες που έχουν εκπονηθεί και έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του ΙΕΠ
για τις ξένες γλώσσες.
4
iii. Η συσχέτιση της ωριαίας με τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του τετραμήνου κρίνεται απαραίτητη. Για
παράδειγμα, ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει να ελέγξει την ικανότητα κατανόησης
γραπτού λόγου με μια δοκιμασία/ερώτηση σε ολιγόλεπτη γραπτή δοκιμασία
(τεστ). Στην περίπτωση αυτή, παραλείπει, κατά την ωριαία γραπτή δοκιμασία
τετραμήνου, την αντίστοιχη δοκιμασία/ερώτηση, από τις δύο (2) που
προβλέπονται για την κατανόηση γραπτού λόγου στις προδιαγραφές για τις
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο των άλλων
ικανοτήτων (κατανόηση προφορικού λόγου ή παραγωγή γραπτού λόγου). Με τον
τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται μια συνολική, αξιόπιστη και έγκυρη επίδοση των
μαθητών/μαθητριών στις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνου σε σχέση με τις
τέσσερεις (4) προαναφερθείσες γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
iv. Ενδεικτικά σενάρια κατανομής δοκιμασιών και βαθμολόγησης ανά ικανότητα και
δοκιμασία για την ωριαία γραπτή δοκιμασία τετραμήνου είναι τα παρακάτω:

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ
Σε περίπτωση που στην ωριαία γραπτή δοκιμασία τετραμήνου ελεγχθούν και οι 4
προαναφερθείσες γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες (το σενάριο εξαρτάται από
τις δοκιμασίες/ερωτήσεις που επελέγησαν για τις ολιγόλεπτες γραπτές
δοκιμασίες/τεστ):
ΠΕΝΤΕ (5) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 5 μονάδες
5 ερωτήματα/items κατανόησης Χ 1 μον. = 5 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΛΕΞΞΙΛΟΓΙΟ): 2
μονάδες
5 ερωτήματα/items Χ 0,4 μον. = 2 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ): 3
μονάδες
5 ερωτήματα/items Χ 0,6 μον. = 3 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: 5
μονάδες
5 ερωτήματα/items Χ 1 μον. = 5 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 5 μονάδες
Συμπλήρωση ημιτελούς/ών κειμένου/ων ή σύνταξη σύντομου
κειμένου
ΣΥΝΟΛΟ: 20 μονάδες

 

2ο ΣΕΝΑΡΙΟ
5
Σε περίπτωση που στην ωριαία γραπτή δοκιμασία τετραμήνου ελεγχθούν 3 από τις 4 προαναφερθείσες γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες (αποκλείεται η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου που ελέγχθηκε σε ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες/τεστ):
ΕΞΙ (6) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 7 μονάδες
10 ερωτήματα/items κατανόησης Χ 0,7 μον. = 7 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΛΕΞΞΙΛΟΓΙΟ): 2,5 μονάδες
5 ερωτήματα/items Χ 0,5 μον. = 2,5 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ): 3,5 μονάδες
5 ερωτήματα/items Χ 0,7 μον. = 3,5 μονάδες
ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ: 7 μονάδες
10 ερωτήματα/items Χ 0,7 μον. = 7 μονάδες
ΣΥΝΟΛΟ: 20 μονάδες
3ο ΣΕΝΑΡΙΟ
Σε περίπτωση που στην ωριαία γραπτή δοκιμασία τετραμήνου ελεγχθούν 3 από τις 4 προαναφερθείσες γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες (αποκλείεται η ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου που ελέγχθηκε σε ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες/τεστ):
ΕΞΙ (6) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 7 μονάδες
10 ερωτήματα/items κατανόησης Χ 0,7 μον. = 7 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΛΕΞΞΙΛΟΓΙΟ): 2 μονάδες
5 ερωτήματα/items Χ 0,4 μον. = 2 μονάδες
ΜΙΑ (1) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ): 3 μονάδες
5 ερωτήματα/items Χ 0,6 μον. = 3 μονάδες
ΔΥΟ (2) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ: 8 μονάδες
– Συμπλήρωση ημιτελούς/ών κειμένου/ων = 3 μονάδες
– Σύνταξη σύντομου κειμένου = 5 μονάδες
ΣΥΝΟΛΟ: 20 μονάδες
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω σενάρια είναι ενδεικτικά και δεν δεσμεύουν τον/την εκπαιδευτικό που μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο καταλληλότερο σενάριο σύμφωνα
6
με το επίπεδο των μαθητών του/της και τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης του/της. Σε κάθε περίπτωση, όποιο σενάριο συνδυασμού και κατανομής δοκιμασιών κι αν επιλεγεί από τον/την εκπαιδευτικό, είναι χρήσιμο το σύνολο των δοκιμασιών και ερωτημάτων/items που θα προκύπτει από όλες τις γραπτές δοκιμασίες τετραμήνου (ωριαία + ολιγόλεπτες/τεστ) να συνάδει με την τυπολογία αλλά και το πνεύμα των οδηγιών για τον νέο τρόπο γραπτής αξιολόγησης των μαθητών Γυμνασίου στο μάθημα της 2ης ξένης γλώσσας.
v. Τέλος, δύναται να αναχθεί και μια συνολική βαθμολόγηση του συνόλου των γραπτών δοκιμασιών του τετραμήνου (ωριαίας + ολιγόλεπτης/τεστ) με αναγωγή στο 20 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ώστε να καταστεί δυνατή μια άτυπη αλλά ουσιαστική αποτύπωση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών και στις 4 ικανότητες. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ITEMS ΜΟΝΑΔΕΣ
Κατανόηση γραπτού λόγου + Γλωσσική επίγνωση (λεξιλόγιο και γραμματική)
4
20
8
Κατανόηση προφορικού λόγου
2
10
4
Παραγωγή γραπτού λόγου (και γραπτής διαμεσολάβησης μετά το Επίπεδο Β1, για τα σχολεία με παρέκκλιση προγράμματος)
2
8
ΣΥΝΟΛΟ: 20
ΓΕ.Λ. (Α΄& Β΄ τάξεις)
Στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου η εξέταση της 2ης ξένης γλώσσας περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:
Θέμα 1 – Κατανόηση γραπτού λόγου: Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).
Θέμα 2α – Λεξικογραμματική: Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%).
Θέμα 2β – Λεξικογραμματική: Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα.. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
Θέμα 3 – Παραγωγή γραπτού λόγου: Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 80-120 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).
ΓΕ.Λ. (Γ΄ τάξη)
7
Στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου η εξέταση της 2ης ξένης γλώσσας συνίσταται στα εξής:
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.
β) Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο (2) ως τέσσερα (4) ερωτήματα.
γ) Ο μαθητής καλείται να παραγάγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120-150 λέξεων.
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.
ΕΠΑ.Λ. (Ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»)
Τα θέματα στην τελική εξέταση, ορίζονται ως εξής:
Θέμα 1 – Κατανόηση γραπτού λόγου: Δίδεται στις/στους μαθήτριες/-τές ένα ή περισσότερα διδαγμένα κείμενα στα Γαλλικά/Γερμανικά, συνολικής έκτασης 150-180 λέξεων, που συνοδεύεται/-ονται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα για τον έλεγχο (α) σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του/των κειμένου/-ων (τριάντα (30) μονάδες).
Θέμα 2α – Λεξικογραμματική: Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (είκοσι (20) μονάδες).
Θέμα 2β – Λεξικογραμματική: Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 5 επιμέρους ερωτήματα για τη Γαλλική και τη Γερμανική γλώσσα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (είκοσι (20) μονάδες).
Θέμα 3 – Παραγωγή γραπτού λόγου: Οι μαθήτριες/-τές καλούνται να παράγουν κείμενο γραπτού λόγου έκτασης 60-80 λέξεων στη Γαλλική/ Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει, σε ποιον και για ποιον σκοπό) (τριάντα (30) μονάδες).
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και υποστήριξη στο δύσκολο αλλά εξαιρετικά σημαντικό έργο σας,

Σ.Ε.Ε. Γερμανικής με έδρα το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
&
επιστημονική ευθύνη στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο & 6ο
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής & 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου
Σ.Ε.Ε. Γαλλικής με έδρα το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
&
επιστημονική ευθύνη στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο & 6ο
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Χατζηϊωάννου Αντιγόνη – Μέλισσα – Ίρις
Μαρκαντωνάκης Στέλιος