13-03-19 Κριτήρια επιλογής βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας ( Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού) για το σχολικό έτος 2019-2020

Η Ανακοίνωση σε μορφή pdf

minedu.gov.gr