ΕΓΚΎΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

 

ΓΔ4/53476/28-03-2017 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 1171 τ. Β΄

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων.

 1. Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε` τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ` τάξη του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτε­ται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου.
 2. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσό­τερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α` τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α` τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί. Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας εί­ναι ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθ­μιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στους/ στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προ­κειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας. Προς αυτή την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας.
 3. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου διδάσκε­ται η ιταλική γλώσσα ενημερώνουν σχετικά εντός του Μαΐου τα Δημοτικά Σχολεία από τα οποία προέρχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική κατανομή, οι μαθητές/τριες της Α` τάξης και οι Διευθυντές/ντριες των συγκεκριμένων Δημοτικών ενημερώνουν σχετικά τους γονείς της ΣΤ` τάξης. Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες επιθυ­μούν να διδαχθούν τα παιδιά τους την ιταλική γλώσσα, υποβάλλουν μέχρι τη 10η Ιουνίου σχετική δήλωση, την οποία οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων επι­συνάπτουν στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο. Η επιλογή της ιταλικής γλώσσας προβλέπεται μόνο εφόσον η γλώσσα αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο στο οποίο έχει ορισθεί να εγγραφούν οι ενδιαφερόμε­νοι/ες μαθητές/τριες και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εγγραφής σε άλλο Γυμνάσιο.
 4. Κατ` εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α` Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβά­λουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων ενημερώνουν για την παραπάνω προθεσμία τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ` τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου. Οι Διευθυντές/τριες των Δημοτικών επισυνάπτουν την αίτηση στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών. Το Γυμνάσιο εγγραφής δύναται κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμη­μάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.
 5. Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσ­σας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 6. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών/ντριών Πρωτο­βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτού­νται τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας του επόμενου σχολικού έτους (στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντίστοι­χα) με βάση τις προβλέψεις της υπ` αριθ. Φ12/657/70691/ Δ1/26-4-2016 υπουργικής απόφασης για το Δημοτικό καθώς και τις προβλέψεις των παραπάνω εδαφίων 1, 2, 3 και 4 για το Γυμνάσιο, το αργότερο έως 30 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Η με αριθ. 174424/Δ2/19-10-2016 υπουργική απόφα­ση (ΦΕΚ Β` 3563) παύει να ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

 

Δ1/60314/16-04-2019 Υπ. Παιδείας

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019­-2020»

Σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β`/13-02-2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324, τ.Β`/11-05-2016), η διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής πραγματοποιείται για δύο (2) ώρες την εβδομάδα στις Ε`& ΣΤ` τάξεις των 4/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης Ξένης Γλώσσας στην Ε` τάξη των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

 1. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω ενημερώνουν για την επιλογή της 2ης Ξένης Γλώσσας τους μαθητές/τριες της Δ` τάξης, οι οποίοι/ες θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ε` τάξη, καθώς και τους γονείς και κηδεμόνες τους.
 2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2019­2020 στην Ε` τάξη του Δημοτικού Σχολείου συμπληρώνουν δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης του παιδιού τους (Γαλλική ή Γερμανική) και την καταθέτουν στον Διευθυντή/ντρια του Σχολείου τους έως 7 Ιουνίου 2019.
 3. Οι μαθητές/τριες διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά ή Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε` τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών/τριών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους.
 4. Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες

β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα Γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες (α` και β`) προϋποθέσεις, η 2η ξένη γλώσσα διδάσκεται στο υφιστάμενο τμήμα Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την επιλογή της πλειοψηφίας των μαθητών/τριών σε επίπεδο τμήματος.

 1. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, με βάση τις αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων συμπληρώνουν και υποβάλλουν τον αντίστοιχο Πίνακα στη Διεύθυνση Π.Ε. που ανήκει το σχολείο έως 14 Ιουνίου 2019. Οι Διευθυντές/ντριες Π.Ε. συμπληρώνουν συγκεντρωτικό Πίνακα, με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων και τον αποστέλλουν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το αργότερο μέχρι 26 Ιουνίου 2019. Την τελική απόφαση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Τους συγκεντρωτικούς Πίνακες στους οποίους θα αναγράφεται κάθε σχολείο ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα αποστείλουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέχρι 12 Ιουλίου 2019.

Ενέργειες για τη Β` Ξένη Γλώσσα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Σύμφωνα με τη με­ αριθμ. 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β`/04-4 -2017) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων, αφού ενημερωθούν από τους Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων στα οποία διδάσκεται η Ιταλική Γλώσσα, ενημερώνουν εντός του Μαΐου με επιστολή τους τους μαθητές/τριες της ΣΤ` τάξης και τους γονείς και κηδεμόνες τους σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής της Ιταλικής Γλώσσας ως 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, καλώντας τους να υποβάλουν σχετική γραπτή δήλωση μέχρι την 7η Ιουνίου 2019. Ενημερώνουν, επίσης, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ` τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου ότι, κατ` εξαίρεση, όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν το Δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 7η Ιουνίου 2019. Τέλος οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων με τη λήξη των μαθημάτων αποστέλλουν στα Γυμνάσια μαζί με τους τίτλους Σπουδών, βεβαίωση για τη 2η ξένη γλώσσα που έχει διδαχθεί ο μαθητής στο Δημοτικό και κατά περίπτωση: α) τις σχετικές δηλώσεις για την Ιταλική Γλώσσα και β) τις αιτιολογημένες αιτήσεις για την αλλαγή της 2ης ξένης γλώσσας από αυτή που διδάχτηκε στο δημοτικό.

Συν.: 1. Πίνακας 1- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2019-20 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 1. Πίνακας 2- Φόρμα στοιχείων Β Ξένης Γλώσσας, 2019-20 -Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα

 

Δ2/132298/10-08-2016 Υπ. Παιδείας

Ενημέρωση για β` ξένη γλώσσα

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 121072/Δ2/22-07-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β` 2449) με θέμα: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 Υ.Α. (Β` 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α`, Β`, Γ` τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» η Ιταλική γλώσσα θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά.

Αφού οι Διευθυντές των Γυμνασίων, στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά, ενημερώσουν τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α` Γυμνασίου, οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στον Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφο σημείωμά τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμηση των μαθητών σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική).

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, μετά την παραλαβή των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη β` ξένη γλώσσα θα διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας στη β` ξένη γλώσσα σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών.

Για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας στη β` ξένη γλώσσα ισχύει η με αρ. πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β` 2406). Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τα τμήματα διδασκαλίας β` ξένης γλώσσας. Επισημαίνονται εξής:

Η επιλογή της β` ξένης γλώσσας γίνεται στην Α` τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.

Οι μαθητές της Α` τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β` ξένη γλώσσα έως και 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης και οι Διευθυντές των Γυμνασίων να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.

 

Δ2/93129/07-06-2016 Υπ. Παιδείας

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α` Γυμνασίου

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται ως β` ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία). Για τη διδασκαλία β` ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β` 2406).

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, μετά την παραλαβή των απολυτηρίων των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων και των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη β` ξένη γλώσσα (93064/Δ2/07-06-2016), θα διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας στη β` ξένη γλώσσα σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών. Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων πρέπει να ενημερώνουν τους μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες τους για τα εξής:

Η επιλογή της β` ξένης γλώσσας γίνεται στην Α` τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.

Οι μαθητές της Α` τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β` ξένη γλώσσα έως και 25 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Δ2/93064/07-06-2016 Υπ. Παιδείας

Διδασκαλία β` ξένης γλώσσας στην Α` Γυμνασίου

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2016-2017, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται ως β` ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία).

Αφού οι γονείς- κηδεμόνες των μαθητών ενημερωθούν από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α` Γυμνασίου, οι μαθητές της ΣΤ` τάξης θα πρέπει να προσκομίσουν στον Διευθυντή του σχολείου τους ενυπόγραφο σημείωμα από τους γονείς- κηδεμόνες τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμησή τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (την Γαλλική ή την Γερμανική).

Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων θα αποστείλουν στο Γυμνάσιο υποδοχής το απολυτήριο και το ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα- κηδεμόνα του μαθητή έως 15-06-2016.

 

Δ2/138199/04-09-2015 Υπ. Παιδείας

Επιλογή δεύτερης  ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία). Για τη διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο ισχύει η με αρ. πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2406).

Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου πρέπει να δηλώσουν με την έναρξη του σχολικού έτους τη β΄ ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο. Οι δηλώσεις δίνονται στους μαθητές από τον Διευθυντή του Γυμνασίου και παραδίδονται σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους.

Οι Διευθυντές των Γυμνασίων, μετά την παραλαβή των ενυπόγραφων δηλώσεων με την προτίμηση των μαθητών για τη β΄ ξένη γλώσσα, σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών και τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικότητας, θα διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας στη β΄ ξένη γλώσσα. Στη συνέχεια γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β΄ ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

 

Γ2/141276/08-09-2014 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 2409 τ. Β΄

Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο

Αποφασίζουμε

Την ανακατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε δύο επίπεδα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους. Η ανακατανομή εφαρμόζεται, εφόσον απαιτείται, μόνο για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Η ένταξη των μαθητών σε επίπεδα γίνεται μετά από κατατακτήρια εξέταση, που διενεργείται με την έναρξη κάθε σχολικού έτους.

Από τα τέσσερα τμήματα μιας τάξης είναι δυνατόν τα δύο να αντιστοιχούν στο επίπεδο Ε1 και τα άλλα δύο στο επίπεδο Ε2.

Εναλλακτικά, είναι δυνατόν από τα τέσσερα τμήματα μιας τάξης τα τρία να αντιστοιχούν στο επίπεδο Ε1, και τα ένα στο επίπεδο Ε2.

Οι μαθητές τοποθετούνται στο επίπεδο γνώσης που ανήκουν:

Α. χωρίς αύξηση τμημάτων, εάν ο αριθμός των τμημάτων είναι ζυγός

Παράδειγμα:

Τμήματα τάξης: Α1, Α2, Α3, Α4

Τμήματα Επιπέδων: Ε1, Ε2, Ε2, Ε2

και

Β. με χωρισμό ενός τμήματος στα δύο, εάν ο αριθμός των τμημάτων είναι μονός.

Παράδειγμα:

Τμήματα τάξης: Α1, Α2, Α3

Τμήματα Επιπέδων: Ε1, Ε2, Ε2, Ε2

Ο χωρισμός της περίπτωσης Β γίνεται μόνο για το μάθημα των Αγγλικών και συνδυάζεται με μάθημα του ωρολογίου προγράμματος, το οποίο επιλέγεται από τον Σύλλογο διδασκόντων. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος επιπέδου είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές με απόφαση του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης.

Σε μικρές σχολικές μονάδες με ένα μόνο τμήμα ανά τάξη και εφόσον απαιτείται, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία δύο τμημάτων-επιπέδων με έξι (06) μαθητές με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-15.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Γ2/14302/09-02-2012 Απόφαση Υπ. Παιδείας ΦΕΚ 253 τ. Β΄

«Διδασκαλία β` ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο»

Αποφασίζουμε

1) Οι μαθητές της Α` τάξης Γυμνασίου θα διδάσκονται ως β` ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική ή την Ιταλική ή την Ισπανική (παράλληλη διδασκαλία).

Η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας ξένης γλώσσας θα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας είναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος σε μία γλώσσα προτίμησης, τότε οι μαθητές ακολουθούν υποχρεωτικά την επιλογή με τις περισσότερες προτιμήσεις.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου εκπαιδευτικού, δημιουργείται τμήμα της γλώσσας με τις περισσότερες προτιμήσεις.

β) Η ύπαρξη διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, είτε οργανικά τοποθετημένου στο σχολείο ή σε όμορο σχολείο με διαθέσιμες ώρες προς συμπλήρωση ωραρίου, είτε στη διάθεση του οικείου ΠΥΣΔΕ.

2) Η επιλογή της β` ξένης γλώσσας γίνεται στην Α` τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις.

3) Στη β` ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τμήμα για την κάθε ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα. Συνεπώς δημιουργείται τμήμα για τη β` ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας τάξης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων τα τμήματα είναι δυνατόν να χωρίζονται σύμφωνα με την επιλογή των μαθητών στη β` ξένη γλώσσα και ακολουθείται η αλφαβητική σειρά εφόσον απαιτείται δημιουργία δυο ή περισσότερων τμημάτων με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια ξένη γλώσσα και τα τμήματα της τάξης είναι περίπου ισοδύναμα.

Η με αρ. πρωτ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β` 1575) καταργείται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Γ2/4230/12-07-1996 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διδασκαλία αγγλικής κατά επίπεδα γνώσεων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις Πράξεις 23/1995,30/1995 και 35/1995 του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 2. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εισαγωγή γλώσσας στο Δημοτικό.
 3. Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανομοιογένειας γνώσεων των μαθητών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Να εφαρμοστεί υποχρεωτικά η διδασκαλία της αγγλικής κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο κατά το σχολικό έτος 1996-97.

Ειδικότερα:

 1. Επιβάλλεται η εφαρμογή της απλής οριζόντιας επιπεδοποίησης, η ανακατανομή δηλαδή των μαθητών κάθε τάξης ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων τους σε τμήματα χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός των ήδη υπαρχόντων τμημάτων. Η ανακατανομή αυτή θα ισχύει μόνο για τη διδασκαλία της αγγλικής.
 2. Τα επίπεδα που θα προκύπτουν μπορεί να είναι δύο ή περισσότερα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες κάθε σχολείου και δε συμπίπτουν υποχρεωτικά με τον αριθμό τμημάτων κάθε τάξης. Συγκεκριμένα, είναι δυνατόν από τα τέσσερα τμήματα μιας τάξης τα δύο να αντιστοιχούν στο επίπεδο Α, το τρίτο στο επίπεδο Β και το τέταρτο στο επίπεδο Γ. Για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους ο χαρακτηρισμός των τμημάτων δεν πρέπει να γίνεται με όρους όπως αρχάριοι, προχωρημένοι κ.τ.λ.
 3. Διευκρινίζεται ότι σε μικρές σχολικές μονάδες, όπου υπάρχουν ένα μόνον τμήμα ανά τάξη, θα πρέπει να εφαρμοστεί, εφόσον απαιτείται, ο χωρισμός των μαθητών σε δύο τμήματα/ επίπεδα.
 4. Επειδή το υπάρχον διδακτικό δυναμικό δεν επαρκεί για την ταυτόχρονη διδασκαλία του μαθήματος της αγγλικής σε όλα τα τμήματα μιας τάξης που θα προκύψουν από την εφαρμογή της επιπεδοποίησης, συνίσταται να συνδυαστεί η διδασκαλία της αγγλικής με τη διδασκαλία της αγγλικής με τη διδασκαλία άλλων μαθημάτων, πράγμα που πρέπει να θεωρηθεί ως αφετηρία για τη σύνταξη του σχολικού προγράμματος.
 5. Η ένταξη των μαθητών σε επίπεδα θα γίνει μετά από κατατακτήρια εξέταση, που θα διενεργείται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους.

Συνίσταται η συνεργασία των καθηγητών ειδικότητας με τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο, το Διευθυντή του Σχολείου και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για την ομαλότερη εφαρμογή του θεσμού.

 

Γ2/4997/18-09-1997 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Παρακολούθηση ξένης γλώσσας

Απαντώντας στην από 26-8-97 επιστολή σας, σας γνωρίζουμε ότι το μάθημα της ξένης γλώσσας, Αγγλικών στην περίπτωσή σας, ανήκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου και σε καμιά περίπτωση μαθητής, κάτοχος πιστοποίησης οποιουδήποτε φορέα, δεν απαλλάσσεται από τη παρακολούθηση και τη συμμετοχή σε κάθε προφορική και γραπτή υποχρέωσή του, αλλά θεωρείται κανονικός μαθητής ως προς αυτήν.