Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2020 – Τι προβλέπει για την Παιδεία

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2020

Τη θεσμοθέτηση νέου Ειδικού Αποθεματικού για την εξυπηρέτηση των δαπανών αυξημένης αβεβαιότητας που αφορούν, κυρίως τους τομείς παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, άμυνας και ασφάλειας των πολιτών προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Για τον τομέα της Παιδείας γίνονται οι εξής αναφορές:

Εκτιμήσεις 2019Το έτος 2018, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 8.196 εκατ. ευρώ (4,4% του ΑΕΠ), ενώ το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7.975 εκατ. ευρώ ή 4,32% του ΑΕΠ έναντι του στόχου, σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας 3,5% του ΑΕΠ.

Στο Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2019, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας, είχε εκτιμηθεί ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 6.945 εκατ. ευρώ ή 3,60% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τη μεθοδολογία ESA είχε εκτιμηθεί πλεόνασμα ύψους 7.434 εκατ. ευρώ ή 3,9% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας θα διαμορφωθεί σε 6.976 εκατ. ευρώ ή 3,67% του ΑΕΠ, αυξημένο έναντι του στόχου της Ενισχυμένης Εποπτείας κατά 326 εκατ. ευρώ ή 0,17 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Σε όρους ESA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 8.127 εκατ. ευρώ ή 4,3% του ΑΕΠ.

Η δημοσιονομική και οικονομική πολιτική που ασκήθηκε το έτος 2019 (με την ιδιαιτερότητα ότι αφορούσε δύο κυβερνήσεις), είχε ως κοινή προτεραιότητα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, που περιλαμβάνονται στους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας.Περιέλαβε δράσεις όπως:

 η επιτυχής άρση των κεφαλαιακών περιορισμών που είχαν εφαρμοσθεί από το καλοκαίρι 2015 και η επιτυχής έξοδος της χώρας στις αγορές με την παράλληλη πολύ σημαντική μείωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων,

 η έναρξη της φορολογικής ελάφρυνσης των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της επιπλέον μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 22% μεσοσταθμικά, καθώς και της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στα είδη διατροφής, στην εστίαση και στην ηλεκτρική ενέργεια,

 η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων για την εξόφληση των οφειλών τους προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω της ρύθμισης των 120 δόσεων. Είναι ενδεικτικό ότι από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής στο TAXISnet για τη ρύθμιση των 120 δόσεων στις 21/5/2019 έως τις 3/9/2019, είχαν συνολικά υποβληθεί 605.722 αιτήσεις με συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό 5,56 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις του Δημοσίου στο ίδιο διάστημα από την εν λόγω ρύθμιση ανήλθαν σε 393,6 εκατ. ευρώ,

 η ολοκλήρωση της υλοποίησης του προγράμματος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς την πραγματική οικονομία,

η διευκόλυνση της έγκαιρης κάλυψης των ελλείψεων προσωπικού που παρατηρούνται σε διάφορους κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία του κράτους, όπως π.χ. η παιδεία, η υγεία και η ασφάλεια,

 η επισκόπηση δαπανών στα Υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς τους, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών και να ενισχυθούν οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα,

 η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων,

 η περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων και της παροχής κινήτρων στους φορολογούμενους για ηλεκτρονικές πληρωμές,  η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου για την ενίσχυση της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα,

 η προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με την εφαρμογή δράσεων του ΟΠΕΚΑ. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους ενισχύθηκε η ασκούμενη πολιτική χορήγησης voucher για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020» με αύξηση του σχετικού προϋπολογισμού κατά 9 εκατ. ευρώ για το σχολικό έτος 2019-2020,

 η ενίσχυση των συνταξιούχων μέσω της χορήγησης επιδόματος που χαρακτηρίστηκε ως «13η σύνταξη» τον Μάιο του 2019,

 η έναρξη δράσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε συνεργασία με τις ΓΔΟΥ των Υπουργείων, για τη βελτίωση της μεθοδολογίας εκτίμησης των δαπανών στις κατηγορίες όπου παρατηρείται συστηματική υποεκτέλεση. Χαρακτηριστική περίπτωση υποεκτέλεσης ήταν η πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό του 2019 δαπάνης 150 εκατ. ευρώ για την προστασία κύριας κατοικίας, από την οποία δεν θα δαπανηθούν τελικά περισσότερα των 2 εκατ. ευρώ,

 η έναρξη της εφαρμογής του νέου σχεδίου λογαριασμών για την Κεντρική Διοίκηση από το έτος 2019 και ο σχεδιασμός για την επέκτασή του στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης και

 η συγκέντρωση των πλεοναζόντων διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικότερων πολιτικών διαχείρισης ρευστότητας.

Προβλέψεις 2020

Βασική προτεραιότητα της δημοσιονομικής στρατηγικής για το έτος 2020 αποτελεί η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, η μείωση της υπερφορολόγησης, η ενίσχυση των επενδύσεων και των διαθέσιμων εισοδημάτων των πολιτών και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με παράλληλη διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που περιλαμβάνονται στους όρους της Ενισχυμένης Εποπτείας.

Στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας, ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης για το 2020 ανέρχεται σε 3,5% του ΑΕΠ. Η επίτευξη των ανωτέρω προτεραιοτήτων επιχειρείται με την έναρξη νέων δράσεων αλλά και τη συνέχιση της υλοποίησης ή επέκταση κάποιων παλαιότερων δράσεων, όπως:

 η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω παρεμβάσεων όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών,

 η παροχή κινήτρων για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, μέσω της χορήγησης επιδόματος για κάθε γέννηση, καθώς και της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη βρεφικής ηλικίας,

 η τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων,

 η περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω της εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων και της παροχής κινήτρων στους φορολογούμενους για ηλεκτρονικές πληρωμές (αύξηση του ύψους των απαιτούμενων ετήσιων ηλεκτρονικών πληρωμών, συμμετοχή σε κληρώσεις με χρηματικά έπαθλα),

 η επισκόπηση δαπανών στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης (πέραν των πιλοτικών εφαρμογών που είχαν προγραμματιστεί) προκειμένου να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή δράσεων με προσανατολισμό στην οικονομική ανάπτυξη,

 η ρεαλιστικότερη αποτύπωση των ορίων δαπανών των Υπουργείων κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των ΓΔΟΥ των Υπουργείων,

 η συγκέντρωση των πλεοναζόντων διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου με σκοπό την άσκηση αποτελεσματικότερων πολιτικών διαχείρισης ρευστότητας,

η κάλυψη των κενών που παρατηρούνται σε διάφορους κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία του κράτους, όπως π.χ. η παιδεία, η υγεία και η ασφάλεια, με νέες προσλήψεις,

 η συνέχιση των δράσεων του ΟΠΕΚΑ για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και

 η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Παρεμβάσεις βελτίωσης δημοσιονομικού αποτελέσματος Αποτελεσματικό και λιγότερο δαπανηρό κράτος

 Δραστική αναπροσαρμογή των ορίων δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού με σκοπό τον περιορισμό της υποεκτέλεσης που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα έτη και τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους των πολιτών.

Θεσμοθέτηση νέου Ειδικού Αποθεματικού για την εξυπηρέτηση των δαπανών αυξημένης αβεβαιότητας που αφορούν, κυρίως τους τομείς παιδείας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, άμυνας και ασφάλειας των πολιτών. Το Ειδικό Αποθεματικό θα χρησιμοποιείται για τη συστηματική ενίσχυση των Υπουργείων σε όλη τη διάρκεια του έτους

Δείτε το προσχέδιο του προϋπολογισμού

alfavita.gr