Πρόσκλήση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ακαδ.Έτους 2022-23 στο Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 την εισαγωγή δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στο Διακρατικό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master 2) Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα.

Το Διακρατικό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας (60 ΕCTS) και δεν έχει δίδακτρα.

Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο της Angers, ενώ αυτά του δευτέρου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι φοιτητές μετακινούνται με υποτροφία του Προγράμματος κινητικότητας Erasmus+.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, Πρακτική Άσκηση και συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας. Η διδασκαλία διεξάγεται στη γαλλική ή αγγλική γλώσσα. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στη γαλλική. Ανάλογα με το θέμα της ΔΕ και κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησής της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ (βάσει φακέλου και συνέντευξης) έχουν κάτοχοι πτυχίου τετραετούς φοίτησης ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι στους οποίους αναγνωρίζεται η ισοτιμία μαθημάτων ή η επαγγελματική τους εμπειρία.

Πληροφορίες και την αίτηση, καθώς και το βίντεο της παρουσίασης, θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ στον σύνδεσμο http://www.frl.uoa.gr