Η άποψη του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ. για την αναγνώριση των πτυχίων των κολλεγίων

Η   αιφνιδιαστική εισήγηση και ψήφιση της διάταξης που εξισώνει  τα Κολλέγια με τα ΑΕΙ της ημεδαπής ταυτίζει επαγγελματικά δικαιώματα με ακαδημαϊκά προσόντα και καταργεί στην ουσία τον υπεύθυνο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία φορέα που είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Έχει ήδη φροντίσει  με προηγούμενο νόμο τα πτυχία των κολλεγίων να διαθέτουν επαγγελματική ισοτιμία με τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ και, πλέον, με τη νέα διάταξη τα καθορίζει ως τυπικό προσόν διορισμού στην εκπαίδευση, αίροντας, στην ουσία, το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Στην αιτιολογική έκθεση η Υπουργός Παιδείας αναφέρεται σχετική «γνώμη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εγκαλεί τη χώρα για παράβαση της οδηγίας 2005/36 σχετικά με αποκλεισμό επαγγελματικών προσόντων, ωστόσο η Οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλά ξεκάθαρα για το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων.

Τι αναφέρει πραγματικά η Κομισιόν

Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική και για αυτό εξάλλου το υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει τη γνώμη της Κομισιόν 4061, την οποία και επικαλείται η κ. Κεραμέως.

Η Κομισιόν στη σχετική γνώμη εγκαλεί τη χώρα για εξομοίωση επαγγελματικών προσόντων σε πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα υγείας και για πολύ ειδικές περιπτώσεις, που περιγράφει αναλυτικά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί γενικό κανόνα, ούτε έχει την παραμικρή αναφορά στην εκπαίδευση. Επιπλέον η σχετική γνώμη φέρει τον χαρακτήρα της «επιστολής» κάτι που για τις Βρυξέλλες σημαίνει διάλογος επί του περιεχομένου και απέχει από τους ισχυρισμούς της υπουργού Παιδείας για παραπομπή και πρόστιμο.

Παρατίθεται η  γνώμη 4061 της Κομισιόν που έχει αποσιωπηθεί και καταρρίπτει κάθε επιχείρημα της κυβέρνησης για την εξίσωση των Κολλεγίων, η οποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Άλλωστε, αν τα πράγματα ήταν όπως ισχυρίζεται η Υπουργός Παιδείας, θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί κοσμογονικές εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο που θα είχαν απασχολήσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Κομισιόν

Προς απόδειξη της απόλυτης έλλειψης συνάφειας της σχετικής γνώμης με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, το πλήρες κείμενο της γνώμης:

Η Επιτροπή εγκαλεί την Ελλάδα για παράβαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2013/55/ΕΕ επειδή:

Α) δεν διασφαλίζει ότι, όταν επιτρέπεται σε υπηκόους κρατών μελών που είναι κάτοχοι επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία ΔΕΝ έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που εμπίπτει στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, αυτή η αρχική αναγνώριση πρέπει να πληροί τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο, άρθ. 2, παρ. 2 (αφορά επαγγέλματα υγείας, όπως γιατροί , νοσοκόμες κτλ. και τους αρχιτέκτονες)

Β) δεν προβλέπεται ότι όταν απαιτείται από τους παρόχους προσωρινών υπηρεσιών στην Ελλάδα προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα ή τυπική προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό οργανισμό, αυτή η εγγραφή ή προσχώρηση δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών (άρθ. 6, σημείο α)

Γ) δεν έχει παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με το νομικό αποτέλεσμα της υπ. απόφασης 165261/ΙΑ (ΦΕΚ τ. Β 2157/31-12-2010) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση του δικαιώματος των κτηνιάτρων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ και ειδικά του αρθ. 7 , παρ. 1

Δ) δεν έχει θεσπίσει ειδικά νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή της να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ιδίως σχετικά με τον ρόλο του επόπτη της επαγγελματικής πρακτικής  άσκησης (άρθ. 55.α).

Η Κυβέρνηση αιφνιδιαστικά χωρίς να ενημερώσει τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών ψήφισε ένα νομοσχέδιο που απαξιώνει την Ανώτατη Δημόσια Εκπαίδευση και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Χωρίς να υπάρξει ο παραμικρός διάλογος, αλλά και η ουσιαστική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επέρχονται σημαντικότατες αλλαγές που αλλοιώνουν  το δημόσιο χαρακτήρα της Παιδείας, πλήττουν βίαια την έννοια του Κοινωνικού Κράτους και διευρύνουν δραματικά τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Με έντεχνο τρόπο παραχωρούνται στα «κολλέγια» πλήρη επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα που τα εξισώνουν απόλυτα με τα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια. Αιτιολογία γι’ αυτήν την ουσιαστικά κατάργηση  του άρθρου 16 του Συντάγματος  με την «εκ πλαγίου» παραβίαση των παραγράφων του 5 και 8  .

  1. «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.
    Ειδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς».
  2. «Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.
    Η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται», το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38 ΦΕΚ Α’ 78/25.5.2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις»

Στο δε άρθρο 50 γίνεται τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.4589/2019 ως εξής:

«5. Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού.

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.».

 

Το Υπουργείο  τεχνηέντως  συμφύρει τα Επαγγελματικά δικαιώματα με τα Ακαδημαϊκά δικαιώματα. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό  το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ και άλλο εντελώς το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ δικαίωμα. Έτσι λοιπό εκχωρεί  επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων ΙΕΚ-Κολεγίων  τα οποία ήταν μεν  ήδη αναγνωρισμένα ΑΛΛΑ για να διοριστείς κάποιος σε σχολείο  και να εργασθεί ως εκπαιδευτικός ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ και ακαδημαϊκό δικαίωμα. Στο σημείο αυτό το άρθρο 16 του Συντάγματος απαγορεύει να δίνονται ακαδημαϊκά δικαιώματα από εκπαιδευτικούς οργανισμούς εκτός των δημόσιων Πανεπιστημίων. Για να εργασθεί κάποιος ως εκπαιδευτικός , απαιτείται ακαδημαϊκό δικαίωμα ΚΑΙ επαγγελματικό δικαίωμα είτε φοιτώντας σε -λεγόμενη- καθηγητική σχολή είτε φοιτώντας επιπλέον στην τότε ΣΕΛΕΤΕ τώρα ΑΣΠΑΙΤΕ για απόκτηση Παιδαγωγικής επάρκειας. Τώρα ακόμα και στις καθηγητικές σχολές είναι υποχρεωτικό να κάνεις μαθήματα Παιδαγωγικών και Διδακτικής του αντικειμένου σου, όσοι δε δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους  στην ΑΣΠΑΙΤΕ δεν προσλαμβάνονται πολλώ δε μάλλον διορίζονται στη Δημόσια Εκπαίδευση..