Αίτημα σχετικά με το περιεχόμενο της με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 εγκυκλίου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – www.pasykaga.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.apf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – www.aplf.gr

Προς

κα Ζέτα Μ. Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γενικό Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  και Ειδικής Αγωγής

                                                                                              Αθήνα  21-5-2021

   Σε συνέχεια του

από 10-5-2021 Αιτήματος Συνάντησης με την κα Υφυπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας το οποίο  κατατέθηκε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 53058/Υ2/13-5-2021 σχετικά προκειμένου να συζητηθούν δια ζώσης ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό κατανομής του αριθμού προσλήψεων – νέων διορισμών που θα προκηρυχθούν ανά ειδικότητα τα αιτήματα μας για την αναγκαιότητα ικανοποιητικού αριθμού προσλήψεων μονίμου προσωπικού στα Δημόσια Σχολεία εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας,

καταθέτουμε και το παρόν έγγραφο ώστε κατά την επικείμενη συνάντηση των Συλλόγων μας με την αρμόδια Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων να συζητηθεί και το παρακάτω αίτημα σχετικά με το περιεχόμενο της  με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 εγκυκλίου για την συγκρότηση τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

     Στη νέα Εγκύκλιο προβλέπεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ (1) ΤΡΟΠΟΣ συγκρότησης τμήματος 2ης Ξένης Γλώσσας. Συγκεκριμένα αναφέρονται επί λέξει τα εξής :

 «…Γ. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας.

α) Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από́ τις δυο (Γαλλικά́-Γερμανικά́) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή́ διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά́ το επόμενο σχολικό́ έτος  στην Ε ́ τάξη.

Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή́ για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν επιτρέπεται αλλαγή́ τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους».

  

     Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στην προαναφερθείσα πρόσφατη  εγκύκλιο  ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ η παράγραφος η οποία υπήρχε τόσο στην με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/38300/Δ1/17-3-2020  εγκύκλιο  – όπως και σε ανάλογες κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη της οποίας το περιεχόμενο επί λέξει είναι το εξής:

 «Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές/τριες δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις: α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 12 μαθητές/τριες»

     Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν

Η παράλειψη της παραπάνω παραγράφου από την νέα εγκύκλιο θα δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες ως προς τη συγκρότηση τμημάτων της Δεύτερης Ξένης γλώσσας στα σχολεία κατά το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022,  γεγονός το οποίο θα επηρεάσει άμεσα την υπηρεσιακή κατάσταση των διορισμένων και μισθοδοτούμενων για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Γαλλικής γλώσσας εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας αρχικά τους υπηρετούντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα αμέσως προσεχή χρόνια και τους υπηρετούντες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

     Φυσικά ο εν λόγω μοναδικός τρόπος συγκρότησης τμημάτων Δεύτερης Ξένης γλώσσας που προβλέπει η Νέα Εγκύκλιος καταστρατηγεί επί της ουσίας το δικαίωμα της επιλογής και δεδομένα θα αποβεί και σε βάρος μεγάλου αριθμού των μαθητών αφού θα αναγκαστούν να διδαχθούν Ξένη γλώσσα την οποία ούτε επιθυμούν ούτε έχουν επιλέξει τόσο στο Δημοτικό όσο και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, διότι σας είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Εγκυκλίους για τη διδασκαλία της 2ης Ξένης Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα τμήματα Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας που συγκροτούνται στην Ε΄ Δημοτικού λειτουργούν «ΩΣ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ» δημιουργίας τμημάτων διδασκαλίας της εν λόγω Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, αφού, σύμφωνα και με την πρόσφατη Εγκύκλιο, ΜΟΝΟ κατ’ εξαίρεση, όποιοι /ες ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ έχουν λόγους να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική́ 2η ξένη γλώσσα από́ αυτή́ που διδάχτηκαν στο Δημοτικό́, δύνανται να υποβάλουν ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ γραπτή́ ΑΙΤΗΣΗ μέχρι την 4η Ιουνίου 2021.

Επίσης ο εν λόγω μοναδικός τρόπος συγκρότησης τμημάτων Δεύτερης Ξένης γλώσσας που προβλέπει η Νέα Εγκύκλιος λειτουργεί  σε βάροςκαι της υπηρεσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 καθώς ακόμα μεγαλύτερος αριθμός εξ αυτών δεν θα παρέχει εκπαιδευτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο της Γαλλικής γλώσσας για το οποίο διορίστηκε, μισθοδοτείται και κατέχει οργανική θέση. 

Λαμβανομένων υπόψη όσων προαναφέρθηκαν περαιτέρω επικαλούμαστε εν κατακλείδι παρίσταται αναγκαία η πλήρης αναμόρφωση του περιεχομένου της με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 εγκυκλίου για την συγκρότηση τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως ακολούθως :

Στα σχολεία με ένα τμήμα, οι μαθητές να οργανώνονται σε παράλληλα τμήματα, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους. Στα σχολεία με δύο ή και περισσότερα τμήματα, οι μαθητές να οργανώνονται σε τμήματα Γαλλικής και Γερμανικής, τα οποία θα συγκροτούνται από μαθητές όλων των τμημάτων της τάξης, ανάλογα με τη δήλωση προτίμησής τους.Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων Δεύτερης Ξένης γλώσσας μπορεί, όπου παρίσταται αναγκαίο, να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων Γενικής Παιδείας». Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος παράλληλης διδασκαλίας ή τμήματος που συγκροτείται από μαθητές δύο ή περισσότερων τμημάτων να είναι 12 μαθητές. Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης –όπως προβλεπόταν  αυτολεξεί επί σειρά ετών στις αντίστοιχες εγκυκλίους για τα σχολικά έτη από 2012-2016.

Με την παραπάνω πρότασή μας

Διασφαλίζεται ότι ένας μαθητής στην σημερινή εποχή της πολυγλωσσίας, ΔΕΝ να είναι αναγκασμένος να διδαχθεί μία ξένη γλώσσα, που ΔΕΝ την επέλεξε, ενώ προσφέρεται στο Δημόσιο Σχολείο και υπάρχουν διαθέσιμοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί να την διδάξουν μισθοδοτούμενοι  μάλιστα για τον σκοπό αυτό !

Διασφαλίζεται η δυνατότητα για σχηματισμό ολιγομελών τμημάτων στην ξένη γλώσσα, πόσο μάλλον όταν στο κείμενο της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι τα ολιγομελή τμήματα σε συνδυασμό με τις ώρες διδασκαλίας προσφέρουν πραγματικά πλεονεκτήματα στην εκμάθηση της διδασκόμενης ξένης γλώσσας στο Δημόσιο σχολείο.

Παράλληλα διασφαλίζεται το νόμιμο δικαίωμα των εκπαιδευτικών της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας και ειδικότερα  των εκπαιδευτικών ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας των οποίων τον κλάδο εκπροσωπούμε,να παρέχουν σε συνθήκες εργασιακής ασφάλειας εκπαιδευτικό έργο στο διδακτικό αντικείμενο της Γαλλικής γλώσσας για το οποίο διορίστηκαν και μισθοδοτούνται και κατέχουν οργανική θέση.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει υποχρέωση, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, να αξιοποιεί κατά το βέλτιστο τρόπο τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς για τους οποίους συνέστησε οργανικές θέσεις και όχι, απεμπολώντας την προαναφερθείσα υποχρέωση του, να εκχωρεί De facto την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής της οποίας είναι ο αποκλειστικός φορέας υλοποίησης από το Σύνταγμα και τους Νόμους, σε μαθητές και γονείς οι οποίοι εντέλει καθορίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών ΠΕ05 της Γαλλικής γλώσσας ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ καθώς από αυτούς ( μαθητές και γονείς) εξαρτάται, όπως όλοι γνωρίζουμε, ποιοι από αυτούς πόσες διδακτικές ώρες και σε ποιες σχολικές μονάδες θα παρέχουν υπηρεσία στο γνωστικό – διδακτικό τους αντικείμενο, (μοναδική περίπτωση για μάθημα ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ σε Π.Ε. και Δ.Ε.), θέτοντας διαρκώς την οριστική τους τοποθέτηση υπό αίρεση !

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΔΕΝ είναι δυνατόν να ζούνε με την μόνιμη αγωνία για πόσο χρονικό διάστημα θα «παραβλέπει» το Υ.ΠΑΙ.Θ.  την συμπλήρωση ή την κάλυψη ολόκληρου του Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου που αντιστοιχεί στον κάθε συνάδελφο με αντικείμενα εκτός του διδακτικού αντικειμένου για το οποίο διορίστηκε, τοποθετήθηκε, μισθοδοτείται και κατέχει οργανική θέση εκπαιδευτικού.

Είναι αναγκαία η απόσυρση της με Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ52/55240/Δ1 / 18-5-2021 Εγκυκλίου για την συγκρότηση τμημάτων Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η αντικατάστασή της από μια νέα Εγκύκλιο η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις μας με γνώμονα τη δημιουργία τμημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των διορισμένων στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Με εκτίμηση

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας